Privatlivspolitik for Diers IVF ApS – Patienter og ægdonorer

 

Behandling af oplysninger
Som patient/donor i Diers IVF indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Diers IVF behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Diers IVF indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger
Patientens (herunder donorens/deponentens) navn, personnummer, e-mail, hjemmeadresse, telefonnummer samt vægt, højde, ryge-/alkoholvaner, billed-ID, bankoplysninger, sociale forhold, familierelationer, arbejdsrelationer/uddannelse, oplysning om patientens valg af donorsæd/-æg (type og donornavn). Patientens evt. partners navn, personnummer, vægt, højde og ryge-/alkoholvaner. For ægdonorer derudover babyfotos, fritidsinteresser, barndomsminder, personlighed m.v. til brug for donorprofil.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)
Race eller etnisk oprindelse

Helbredsoplysninger (patient/ægdonor), herunder journaloplysninger vedr. diverse helbredsforhold, diagnoser, sygdomshistorik, behandling, prøvesvar, tests, røntgenbilleder m.v.

Seksuelle forhold eller orientering i form af oplysning om evt. partner og ægteskabelig status – derved indirekte oplysning om seksuel observans for patient og eventuel partner.

Genetiske data (blodprøve fra patient/donor i visse tilfælde).

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Hovedformålet med behandlingen af personoplysningerne er at udføre den sundhedsmæssige behandling af vores patienter og ægdonorer efter gældende regler og sundhedsfaglige standarder.
 • At overholde de standarder, der er fastsat for kvalitet og sikkerhed ved udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af kønsceller samt assisteret reproduktion med kønsceller. Reglerne er fastsat i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven, Vævsbekendtgørelsen, Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, f.eks.
  • Screening af ægdonorer
  • Udredning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger
  • Overholdelse af regler om geografisk spredning og antal donorbørn med donerede kønsceller
  • Sikring af sporbarhed fra donor til recipient og vice versa
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder vævsloven, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven, journalføringsbekendtgørelsen og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentations-/journalføringspligt.
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.
 • Udarbejdelse af donorprofil for ægdonorer

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, samt at vi som følge heraf i en lang række tilfælde ikke vil kunne foretage behandlingen af dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi indhenter endvidere oplysninger om prøvesvar fra portalen Laboratoriesvar på patienter, herunder ægdonorer. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt i det konkrete forløb, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere,

 • Myndigheder, når det er påkrævet efter reglerne i vævslovgivningen, lov om assisteret reproduktion og særlovgivning – f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen (SEI), Det Fælles Medicinkort, Politiet og sociale myndigheder i det omfang, at der er pligt hertil i henhold til gældende dansk lovgivning
 • Andre fertilitetsklinikker, hospitaler eller sundhedspersoner efter forudgående konkret aftale med patienten/deponenten, eller ved henvisning
 • Laboratorier ved indsendelse af laboratorieprøver 
 • Apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren ved udstedelse af recepter
 • Fragtfirma
 • Oplysningerne i ægdonorers donorprofil videregives til potentielle modtagere af donoræg
 • Videresende e-mails til Diers Klinik, som er sendt til Diers IVF ved en fejl

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er,

 • I forløbet indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a), (b), (c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a), (b), (C), (f), (h) og (i).
 • Forpligtelserne til at indsamle, behandle og videregive personoplysninger i forbindelse med fertilitetsbehandling med kønsceller fremgår bl.a. af Reglerne er fastsat i Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., Bekendtgørelse om assisteret reproduktion samt i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven og Vævsbekendtgørelsen samt i Børneloven.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt Sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til laboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af Autorisationsloven.
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten Receptserveren efter reglerne i Sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske databaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient, hvis du eksempelvis ønsker at deltage i forskningsprojekter.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb, sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i Sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i Sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i Sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere omfatter:

 • IT-software-udbyder
 • Sikker-mail-udbyder
 • IT-firma, der leverer back-up- og supportydelser m.v.
 • Hjemmesidefirma, herunder domænehosting-firma
 • Testlaboratorier

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig så længe, vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år og i henhold til Vævsloven og Bekendtgørelse om humane væv og celler har vi pligt til at opbevare visse oplysninger i minimum 30 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag, sager om alvorlige bivirkninger/uønskede hændelse i forbindelse med donerede kønsceller eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Diers IVF’s behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Diers IVF.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Diers IVF har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Diers IVF har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt eller klage
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os.

Henvendelse kan ske til:
Diers IVF ApS (CVR 42054240)
Store Torv 8, 4. sal
8000 Aarhus C
Direktør Helle Sejersen Myrthue (e-mail: info@diersivf.dk)

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Dato: Version 8. marts 2024.

Kan vi hjælpe dig?

Hvis du har spørgsmål, besvarer vi dem gerne. Du skal blot udfylde formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.